Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Provozovatel osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je iThings, s.r.o. IČO 47 102 373 se sídlem Jurigovo nám. 436/3, 841 04 Bratislava, Slovensko (dále jen: "provozovatel").

2. Kontaktní údaje provozovatele jsou
Adresa: iThings, s.r.o., Škultétyho 1, 831 03 Bratislava, Slovensko

Email: info@ithings.cz

Telefon: 00421 948 801 031

3. Osobními údaji jsou údaje o identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity.

4. Provozovatel osobních údajů nejmenoval zprostředkovatele na ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména na zasílání obchodních nabídek a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany provozovatele plnit,
- zasílání obchodních nabídek a provádění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany provozovatele nepřichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Provozovatel uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťujících služby provozování e-shopu a jiné služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťujících marketingové služby.

2. Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

3. Prováděné služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
- Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
- Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
- Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud ho odsouhlasíte v procesu objednávky
- Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
- Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
- právo opravy osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
- právo vznést proti zpracování podle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.

2. Provozovatel přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesíláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytli.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.